Zaznacz stronę

Regulamin konkursu „Najlepsza realizacja”

1. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu „Najlepsza realizacja” jest Tomasz GRZEGORZ, prowadzący działalność pod nazwą COTRIMA, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbrowskiego 8a, NIP 629 215 94 94. Konkurs Najlepsza realizacja zwany jest dalej „Konkursem”.

 

 1. Konkurs nie jest administrowany ani sponsorowany przez Facebooka.

 

 1. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych https://www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/ Organizatora w okresie 16.11.18 – 19.11.18

 

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www. https://lidertechnikoslonowych.pl/konkurs/

 

 1. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

 

 • 2. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

 

 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani rodziny pracowników Organizatora.

 

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.

 

 1. Uczestnik oświadcza, że nadesłane zgłoszenie Konkursowe jest zgodne z prawdą, nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 

 1. Jeżeli laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

 

 1. Uczestnik konkursu musi posiadać zweryfikowane konto na Facebooku.

 

 1. Zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne ze szczegółowym zapoznaniem się z Regulaminem i jego zaakceptowaniem.

 

 1. Uczestnik Konkursu przystępując do niego wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i jego Partnerów swoich danych osobowych w celu organizacji Konkursu oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu.

 

 1. Zakres danych osobowych Uczestników, przetwarzanych przez Organizatora i jego Partnerów obejmuje: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon kontaktowy.

 

 1. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia.

 

 1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane zgodnie z aktualnymi postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

12. Sposób zgłoszenia Uczestnika: a) Zgłoszenia konkursowe należy przesyłać od dnia 16.11.18 do dnia 19.11.18 do godziny 18.00 na za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/photos/a.665932690473325/694198267646767/?type=3&theater zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w poście opisującym warunki konkursu.

 

 • 3. Przebieg Konkursu

 

 1. W konkursie mogą brać udział kobiety i mężczyźni.

 

 1. Uczestnicy biorący udział w konkursie zamieszczają pod postem konkursowym na profilu: https://
  www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/photos/a.665932690473325/695222054211055/?
  type=3&theater zdjęcie wykonanej przez siebie realizacji, którą uważają za ciekawą krótki komentarz, dlaczego akurat ją wybrali.

 

 1. Jeden uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz (ze zdjęciem i opisem)

 

 1. Za moment dokonania zgłoszenia Konkursowego uważa się datę opublikowania komentarza pod postem konkursowym.

 

 1. Organizator wybierze ze wszystkich komentarzy dwie najciekawsze jego zdaniem wypowiedzi.

 

 1. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu https://www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/ 19.11.18 po godzinie 18.30.

 

 1. Osoba kontaktowa: Tomasz Grzegorz, biuro@lidertechnikoslonowych.pl

 

 • 4. Korzyści i Nagrody dla Uczestników

 

 1. Wybrani przez organizatora uczestnicy konkursu otrzymają każdy po jednym bilecie, który uprawnia ich do udziału w konferencji Lider Technik Osłonowych zgodnie z pakietem SILVER (udział w wykładach i obiad)
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
 3. Nagroda przysługuje firmie reprezentowanej przez Uczestnika i nie może zostać przekazana odpłatnie lub nieodpłatnie na rzecz innego podmiotu.

 

 • 5. Obowiązki uczestnika

 

 1. Zwycięzca zostanie poproszony w wiadomości prywatnej o podanie danych kontaktowych umożliwiających odbiór nagrody. Jeżeli nie odpowie w przeciągu 24 godzin Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu.

 

 • 6. Odpowiedzialność Organizatora

 

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

 

 • 7. Komisja

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń, Organizatorzy powołają dwuosobową Komisję.

 

 1. W skład Komisji wejdą osoby delegowane przez Organizatora.

 

 1. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

 • 8. Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu https://www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/ w treści postu konkursowego Konkursu. Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych.

 

 1. W razie szczególnych, niezawinionych przez Organizatora okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie Konkursu na dotychczasowych zasadach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/lidertechnikoslonowych/

 

 1. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

 

 1. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 30 listopada 2009 r.).

 

 1. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu.