Zaznacz stronę

Regulamin

programu Lider Technik Osłonowych

Regulamin certyfikatu Lider Technik Osłonowych (LTO)

Wstęp.

Lider Technik Osłonowych jest programem łączących przedsiębiorstwa branży produkcji i instalacji rolet, żaluzji, markiz i pergoli w Polsce, które chcą być postrzegane jako uczciwe, profesjonalne i sprawne w działaniu.

Docelowym uczestnikiem programu Lider Technik Osłonowych są zarówno małe firmy rodzinne jaki i duże korporacje.

LTO certyfikuje wszystkich potencjalnych członków i ocenia ich zgodnie z ustalonymi kryteriami, aby zapewnić osiągnięcie wysokich standardów oczekiwanych od uczestnika programu LTO.

Regulamin dotyczy wszystkich uczestników programu Lider Technik Osłonowych.

Celem certyfikacji według zasad niniejszego regulaminu jest zapewnienie standardu w zakresie uczciwego, sprawiedliwego i racjonalnego obrotu handlowego na rynku technik osłonowych.

Przedmiot regulaminu

 • 1

Regulamin ustala zasady udziału w programie Lider Technik Osłonowych (program LTO), zasady przyznawania certyfikatu Lider Technik Osłonowych (certyfikat LTO).

 • 2

Za realizację program LTO odpowiada Komitet Zarządzający Programu.

Do zadań Komitetu Zarządzającego należy m.in.:

 • przyjmowanie dokumentów programowych w tym niniejszego regulaminu oraz Kodeksu Dobrych Praktyk Programu LTO,
 • wyznaczanie składu Kapituły Tytułu  „Lider Technik Osłonowych” (Kapituła Tytułu LTO) na dany rok kalendarzowy,
 • wyznaczanie składu Komisji Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Programu LTO w konkretnych sprawach,
 • kwalifikowanie przypadków naruszeń Kodeksu według opisanych tam kryteriów,
 • organizacja konferencji na której uroczyście wręczane są certyfikaty LTO,
 • zapewnienie obsługi organizacyjnej programu,
 • realizacja pozostałych celów programu opisanych w niniejszy regulaminie.

Komitet Zarządzający dokonuje samoukonstytuowania.  Skład osobowy Komitetu podawany jest do publicznej wiadomości na stronie www.

 • 3

Uczestnikiem programu LTO może być podmiot, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, działający na rynku technik osłonowych rozumianych jako usługi związane z montażem, naprawą lub dostawą rolet, żaluzji, markiz, pergoli oraz innych urządzeń służących ochronie użytkowników terenów urządzonych albo obiektów budowlanych przed czynnikami atmosferycznymi.

 • 4

Uczestnicy programu LTO, spełniający kryteria określone niniejszym regulaminem  otrzymują certyfikat LTO.

Certyfikat LTO przyznawany jest na okres jednego roku.

Certyfikat wydawany jest w formie dokumentu elektronicznego wraz z licencją na używanie znaku „Lider Technik Osłonowych 2018” oraz z  prawem do posługiwania się tytułem „Lider Technik Osłonowych 2018”

 • 5

Uczestnicy programu LTO, spełniający kryteria opisane w niniejszym regulaminie i biorący udział w konferencji Lider Technik Osłonowych 2018, otrzymają certyfikat LTO podczas uroczystości przewidzianej programem konferencji.

Koszt udziału w programie dla firm usługowych określony jest w cenniku na stronie https://lidertechnikoslonowych.pl

Koszt udziału dostawców systemów kalkulowany jest oddzielnie na podstawie uzgodnionego zakresu świadczeń.

 • 6

Celem programu LTO jest:

– Promocja pozytywnych wzorców w branży i idei współpracy – Ugruntowanie rozpoznawalności rynku technik osłonowych

– Zachęta dla przedsiębiorców do rozwoju posiadanych kompetencji

– Promocja marek uczestników programu

– Promocja zasad uczciwej konkurencji

– Stworzenie kodeksu zasad i dobrych praktyk w branży

– Wzrost rozpoznawalności uczestników rynku

– Zmniejszenie zatorów płatniczych

– Stworzenie przestrzeni do współpracy i spotkań

 • 7

Uczestnicy programu zyskują w związku z otrzymaniem certyfikatu LTO:

– Wsparcie wizerunku marki

– Uczestnictwo w społeczności firm z branży i możliwość współpracy

– Wsparcie pozytywnych wzorców zachowań na rynku (kodeks dobrych praktyk)

– Uprawnienie do ulg, przywilejów i preferencji dla uczestników programu

 

 • 8

Uczestnictwo w programie nabywa się na skutek dobrowolnego przystąpienia.

 

 • 9

Uczestnik programu może otrzymać certyfikat  LTO jeżeli spełni następujące kryteria:

 1. wypełnieni ankietę samooceny dostępną na stronie https://lidertechnikoslonowych.pl/ankieta
 2. posiada markę rozpoznawalną conajmniej na rynku lokalnym
 3. przedstawi w dowolnej formie pozytywne opinie o swojej działalności
 4. przestrzega praw konsumentów i obowiązków reklamacyjnych
 5. wykazuje ciągle doskonalenie poparte udziałem w dowolnych szkoleniach i konferencjach
  związanych z zakresem prowadzonej działalności

O przyznaniu konkretnemu uczestnikowi programu certyfikatu na dany rok kalendarzowy ostatecznie decyduje Kapituła Tytułu LTO.  

 • 10

 

Naruszenie zasad lub dobrych praktyk określonych odrębnym Kodeksem, może stosownie do rozstrzygnięcia Komisji Odpowiedzialności Dyscyplinarnej skutkować pozbawieniem członkostwa w programie. Pozbawienie członkostwa w programie jest jednoznaczne z wygaśnięciem certyfikatu i utrata wynikających z niego praw i licencji.

 

 • 11

Komitet Zarządzający LTO powołuje corocznie Kapitułę Tytułu LTO

Do kompetencji Kapituły Tytułu LTO należy:

 •  decyzja w przedmiocie nadania certyfikatu LTO, konkretnemu członkowi programu LTO
 • pozbawienie członka programu certyfikatu LTO

 • 12

Organizatorem programu jest COTRIMA Tomasz Grzegorz.

 • 13

 

Regulamin niniejszy oraz jego zmiany podlegają podaniu do publicznej wiadomości na stronie www.

 

 • 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.11.2018